Ağ Cihazları...

FORCİBLE20

GOLDMASTER AR-GE DESTEK
Bridge

Ethernet ve Token Ring gibi benzer tipte iki LAN sistemini birbirine bağlayan cihazdır. Küçük dilimleri içeren trafiği koruyarak, performansı artırmak, bir kanaldan veya elemandan dğerine geçişi sağlamak için ağa dahil olurlar. Bridge\'ler ağ üzerindeki uçların adres tablolarını kontrol ederek ve adreslerin kabul edildiği istasyonları gözlemleyerek çıkış portlarına doğru başarılı bir şekilde veri akışını sağlarlar. Bridge\'ler data link katmanında (2. OSI), router\'lar ise 3. network katmanında çalışırlar. Bridge\'ler router\'lardan hızlıdır çünkü yönlendirme bilgilerini toparlayan protokollere bağımlı değillerdir. İkiden fazla girişe sahip olan bridge\'ler anahtarlama fonksiyonuna da sahiptir ayrıca LAN switch\'leri de yüksek kapasiteli bağlantı hızlarında anahtarlama yapabilen çok portlu bridge\'lerdir.

Concentrator

Birkaç haberleşme kanalını toplayan, genellikle çoklu terminalleri bir tek hatta bağlamakta kullanılan bir cihazdır. Birçok hattı tek hatta bağlayan multiplexer\'dan farklıdır çünkü concentrator\'ın girdi ve çıktılarının toplam bant genişliği birbirine eşit değildir. Bir concentrator veriyi, bu tutarsızlığa izin verecek şekilde saklar fakat multiplexer saklamaz. Bir multiport repeater olarak Ethernet Hub da bazen concentrator olarak isimlendirilir.

Gateway

Farklı tiplerde ağ ve uygulamaları arasında protokol değişimini gerçekleştiren bilgisayarlardır.Örneğin bir gateway, TCP/IP paketini Netware IPX paketine veya tam tersine dönüştürebilir. Gateway\'ler OSI modelinin 4. ve daha üst katmanlarında çalışırlar. Router\'lar bazen gateway fonksiyonlarını uygularlar.Bir elektronik posta veya mesajlaşmada gateway, mesajları iki farklı mesajlaşma protokolüne dönüştürür.

Hub

Ağ içindeki haberleşme hatlarını bir yıldız konfigrasyonunda birbirine bağlayan merkezi bir cihazdır. Pasif hub\'lar kendileri üzerinden geçen veriye hiçbir şey eklemeyip sadece birimleri birbirine bağlarlar. Kimi zaman multiport repeater olarak da adlandırılan aktif hub\'lar verimi artırmak için veri hızlarını düzenlerler. Hub\'lar, Token Ring ağlarında da olduğu gibi 10BaseT twisted pair Ethernet\'de kullanılır. Ayrıca, network yönetimini geliştirmek amacıyla 10Base5 ve 10Base2 koaksiyel Ethernet kablolamasını daisy chain modeliyle değiştirmek için de kullanılırlar. Token Ring\'lerde hub MAU ( Çoklu İstasyon Erişim Birimi) olarak da adlandırılır. Çoklu ortam hub\'ları farklı tipte Ethernet\'leri (burgulu çiftler, koaks ve optik fiber) birbirine bağlarlar. Hub\'ları anahtarlayarak Ethernet ve ATM anahtarlamasını da sağlar. Aynı birimde anahtarlama, yönlendirme, köprüleme işlemini yerine getirir.Ağların büyüdüğü kompleks yapılarda veya LAN performasını artırmalarda bazı ağ k!
ontrol işlemcilerinin tipini, veya bir file server\'ı hub\'a yönlendirerek, ağ işletim sistemini ve bir CPU board\'ını host edebilir.

Repeater

İletim mesafesini artırmak için veri sinyalini güçlendiren ve düzenleyen bir haberleşme cihazı olan repeater çok uzun mesafelere veri iletimi için kullanılır, hem analog hem de dijital sinyaller için de uygundur. Farklı tipteki iki LAN\'ı birbirine bağlamak için de kullanılır. Repeater\'lar 1. OSI katmanında çalışırlar.10BaseT network içinde bulunabilen hub, aynı zamanda multiport repeater olarak da anılır.

Router

Bir Yerel Alan Ağından diğerine veya bir Geniş Alan Ağından diğerine veri paketlerini yönlendiren bir cihazdır. Router\'lar ağı ve onlar arasındaki mümkün olan bütün yolları ağ adresleri gibi görürler, herbir iletilen frame içindeki ağ adresini okur ve en uygun yönde (trafik yükü, hat ücretleri, bozuk hatlar vs.) gönderebilmek için bir karar verirler. Router\'lar (3. OSI katmanında ) Network katmanında çalışırlar.Güncel yönlendirmeyi yapma ve yol belirlemenin yanı sıra aynı zamanda LAN trafiğini dengelemek için bölme ve güvenlik amacıyla trafiği filtreleme yapar. Çoklu protokol router\'ları IPX, TCP/IP ve DECnet gibi protokolleri de desteklerler. Router\'lar çoğu kez internet backbone olarak ve işletme içindeki tüm ağların iç bağlantısı olarak hizmet verir. Bu yapı, FDDI gibi LAN topolojileri yoluyla birkaç router\'ı birbirine bağlar ve router\'ı collapsed backbone olarak da bilinen yüksek hızdaki backplane olarak da kullanır; daha çok subnetwork\'ü bir cihaza bağlayan colla!
psed backbone router network yönetimini kolaylaştırır. External LAN topolojisi yerine hızlı backplane yerleştirilmesi performansı geliştirir. Router\'lar sadece IPX ve IP gibi protokoller aracılığıyla iletilebilen mesajları yönlendirirler. NetBIOS ve LAT gibi protokoller içindeki mesajları yönlendirmezler fakat bridge yoluyla LAN\'dan LAN\'a transfer ederler. Routerlar protokol içindeki ağ adreslerini denetledikler için, her ikisi de data link layer (MAC)\'da çalışan bridge veya switch\'ten daha fazla işlem yapıp aşırı yüklenirler. Çoğu routerlar haberleşme için geliştirilmiş bilgisayarlardır ve bir dosya server\'ına yönlendirilmiş yazılım eklenir. Örneğin Netware yönlendirme yazılımı içerirler ve bu işlemci sistemi, bir subnetwork\'ü diğerine yönlendirir fakat herbiri kendi network adaptörü olan NIC\'a bağlanmalıdır. Cisco Systems ve Bay Networks ana router bayileridir.Eski novell terminalojisine göre bir router, network-layer bridge olarak geçer.

Router\'lar ve yönlendirme:

Routerlar yaygın bir şekilde yapılandırılmış, worldwide internet ve birçok projenin önemli bir bileşeni olmalarına rağmen, karmaşık ve pahalı cihazlardır. Herbir frame için sorgulanan ve sonra da iletilen bağlantısız ağlar ile çalışırlar. Yönlendirme her zaman önemlidir, yönlendirme fonksiyonunu yerine getiren cihazlara yol gösterirken her frame\'i detaylı bir şekilde sorgulamazlar. İlk frame 3. network katmanında analiz edilir ve hedef yolu belirlenir. Mesajın geriye kalan frame\'leri daha hızlı olan 2. data link katmanından iletilir.

OSI nedir ?

OSI (Open System Interconnection) , bilgisayar veri haberleşmesi sürecinde yapılması gereken işleri katmanlar düzeyinde tanımlayan bir örnek modeldir. Bu modelde veri haberleşmesi için yapılması gereken tüm iş, birbirinden bağımsız olarak kotarılabilecek düzeyde parçalara ayrılmış ve her parçaya ait görev tanımlamaları yapılmıştır. OSI, diğer tüm protokol ve standartların açıklanmasında örnek bir başvuru modeli olmuştur. OSI standartı ISO ( International standart Organization ) tarafından 1979 yılında yayınlandı. Genel yapısı bir düğüm iletişim sürecini çok katmanlı bir yapı şeklinde tanımlamaktır. OSI modelinde bir uç düğümünde herbiri farklı işlevlere sahip 7 katman tanımlıdır. Uç bilgisayarlarda 7 katmanın tamamı bulunurken, bilgisayar ağında bulunan ara düğüm cihazlarda daha az sayıda katman bulunabilmektedir. Örneğin ağ içerisinde bulunan ara cihazlardan tekrarlayıcı (repeater) yanlızca 1. Katmana, köprü (Bridge) ve anahtar yanlızca 1. ve

2. Katmana ve yönlendirici ( router ) ise ilk 3 katmana ait işlevlere sahiptirler. Sanki ağ üzerinde bir uç bilgisayar gibi tüm 7 katmanı da içeren geçityolu ( gateway ) veya protokol dönüştürücü (protokol converter) da bir ağ cihazıdır.

OSI Başvuru Modeli Mimarisi

OSI başvuru modelinde tam bir hiyerarşik yapı vardır. Hiyerarşinin en üstünde kullanıcıların koşturduğu uygulama programları ve en altta ise verinin bit düzeyinde aktarılması vardır. Ara katmanlar bu iki katman arasında uyarlamaları içerir. Her katman bir üst katmana hizmet sunarken bir alt katmanda kendisi için hizmet ister.

1. OSI Fiziksel katmanı :

Verinin fiziksel olarak hat üzerinden aktarılması için gerekli işlevleri kapsar. Veri, bu katman için sıradan bir dizisi olarak algılanır; bitlerin taşıdığı bilgi bu katmanda yorumlanmaz.Bu katman için tanımlanan standartlar taşıyıcı işaretin şekli, verici ve alıcı konumdaki uç noktaların elektriksel ve mekanik özelliklerini belirler. Örneğin RS-232C veya V.35 fiziksel katman standartlarıdır. Kablo standartları, tanımlamaları, işaret şekilleri, gerilim seviyeleri, işaret hızları bu katman için anlamlıdır.

2. OSI Veri Bağı katmanı :
Gönderilecek verinin hatalara bağışık bir yapıda lojik işaretlere dönüştürülmesi alıcıda hataların sezilmesi, düzeltilemiyorsa doğrusunun elde edilmesi için göndericinin uyarılması gibi işlevleri vardır. Gönderilen / Alınan lojik işaret bloklarına ÇERÇEVE ( FRAME ) denir. Çerçevelerin içerdiği bit sayısının alt ve üst sınırları standartlarla belirlenmiştir ve genellikle değişik uzunluktadırlar. (HDLSC, SDLC ... ).

3. OSI Ağ katmanı :

Veri paketlerinin bir uçtan diğer uca ağdaki çeşitli düğümler ( yönlendirici, geçit ) üzerinde geçirilip yönlendirilerek alıcısına ulaşmasını sağlayan işlevlere sahiptir. Veri paketinin alıcısına giderken ağ koşullarına, önceliklere ve diğer parametrelere göre hangi yolun uygun olacağı bu katmanda değerlendirlir. Bu amaçla düğümlere ağ adresi denilen numaralar verilir. Ağ adresi taşıyan bilgi bloklarına PAKET adı verilmektedir. Internet\'in temel protokol kümesi olan TCP/IP\'nin IP protokolü bu katmanda yürütülen bir protokoldür.

4. OSI Ulaşım katmanı :
Bilginin son alıcıda her türlü hatadan arındırılmış olarak elde edilebilmesini sağlar. Ulaşım katmanının oluşturduğu bilgi bloklarına SEGMENT denir. Bunlar son alıcıya sırası bozulmuş olarak gelirse, düzgün olarak sıralanmalıdırlar. Bunu için segmentler numaralanır. OSI başvuru modelinin ilk 2 katmanı ve ve 4. katmanın bir kısım özellikleri ağ arabağlaşım cihazlarında kullnılan işlevleri yerine getirirler. Ykarıda 3 katan ise uygulama programları düzeyinde hizmetleri sunan işlevlere sahiptirler

5. OSI Oturum katmanı :

Uç düğümler arasında gerekli oturumun kurulması, yönetilmesi ve sonlandırılması işlerini kapsar. İletişimin mantıksal süreklilğin sağlanması için iletişimin kopması durumunda bir senkronizasyon noltasında başlayarak iletimin kaldığı yerden devam etmesini sağlar.

6. OSI Sunuş katmanı :

Bilginin iletimde kullanılacak biçiminin düzenlenmesini sağlar. Sıkıştırma/açma, şifreleme/şifre çözme, EBCDIC-ASCII dönüşümü ve ters dönüşümü gibi işlevlerin yerine getirilmesini kapsar.

7. OSI Uygulama katmanı :

Uygulama programlarının ağa erişimi için gerekli işlevleri kapsar; kullanıcını etkileşimde bulunduğu doğrudan bu katmanla etkileşim içerisindedir. Bu katman için dosya aktarımı, elektronik mektuplaşma, uzaktan dosya erişimi, ağ yönetimi,terminal gibi standartlar Gönderilecek bilgi \"senkranizasyon noktaları\" ile sınırları belirlenmiş noktalara ayrılır. Karşı ucun oturum katmanı bir bloğun tamamını doğru olarak elde edip üst katmanına teslim ettikten sonra blokla işi tamamlanmış olduğunu, veriyi gönderen taraf bildirir. Gönderen taraf ise bloğu belleğinden silebilir. İletişim koparsa, iki taraf arasında yeniden bağlantı kurulduğunda son senkranizasyon noktasından başlıyarak yeniden bilgi gönderilir.


Ethernet Version 2 ve IEEE 802.3 Fiziksel Karakteristikleri
Karakteristik Ethernet Değeri IEEE 802.3 Değerleri
10Base5 10Base2 1Base5 10BaseT 10Broad36
Veri oranı (Mbps) 10 10 10 10 10 10
İşaretleşme metodu Baseband Baseband Baseband Baseband Baseband Broadband
En fazla segment uzunluğu (m) 500 500 185 250 100 Unshielded twisted-pairwire 1800
Ortam 50-ohm coax (thick, kalın) 50-ohm coax (thick, kalın) 50-ohm coax (thin, ince) Unshielded twisted-pairwire Unshielded twisted-pairwire 75-ohm coax
Topoloji Bus Bus Bus Star Star


 
Geri
Yukarı